Regulamin konkursu „PoPromo x Booking – Edycja Zimowa”

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „PoPromo x Booking – Edycja Zimowa”. Dokument stanowi podstawę konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 2. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest serwis Popromo.pl.
 3. Konkurs będzie przeprowadzony w okresie od dnia 8 stycznia do 31 marca 2020 roku. Konkurs odbędzie się w dwóch etapach: a) I etap – publikacja informacji o zasadach konkursu w dniu 8 stycznia 2020 roku, przyjmowanie zgłoszeń konkursowych od dnia 8 stycznia 2020 roku do dnia 31 marca 2020 roku (włącznie). b) II etap – wyłonienie w dniu 12 kwietnia 2020 roku osób nagrodzonych w Konkursie i poinformowanie o zwycięzcach w zaktualizowanym artykule konkursowym.

 

 • 2 Udział w Konkursie
 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na stałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele Organizatora ani inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny (tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz we wspólnym pożyciu).
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest:
 • Zarezerwowanie i zrealizowanie noclegu za pośrednictwem linku http://popromo.pl/konkursbooking. Należy wejść w link, zalogować się na konto i dokonać rezerwacji.
 • Odpowiedzenie na pytanie konkursowe „Dlaczego zima to świetny czas by udać się w podróż?” w maksymalnie 500 znakach.
 • Przesłanie odpowiedzi na adres konkurs@popromo.pl w tytule wpisując trzy ostatnie cyfry zrealizowanej rezerwacji.
 1. Ani uczestnictwa w konkursie, ani praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

 

 • 3 Zwycięzcy i nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami w konkursie są:

1x 500 zł w formie przelewu na wskazane konto

2x butelki filtrujące Brita o wartości 40 zł każda

 1. Spośród zgłoszeń konkursowych organizator wyłoni zwycięzców, których odpowiedzi w najlepszy i najbardziej kreatywny sposób spełniła warunki konkursowe. Zwycięzcy konkursu zostaną opublikowani w zaktualizowanym artykule konkursowym. Ze zwycięzcami organizator skontaktuje się mailowo.
 2. Nagrody zostaną przekazane nagrodzonym przez Organizatora za pośrednictwem:
 •  w przypadku nagrody głównej: przelewu na wskazane konto
 • w przypadku nagród dodatkowych: Poczty Polskiej na adres wskazany przez laureatów konkursu w terminie do 20 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.
 1. Jeżeli zwycięzca konkursu nie poda wymaganych danych w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu, jego prawo do nagrody wygasa.
 2. Organizator nie odpowiada za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych uniemożliwiających wydanie nagrody.
 3. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej niniejszym Regulaminem.
 4. W przypadku nie spełnienia punktów regulaminu (w szczególności § 2.3) przez przesłane prace konkursowe nagrody pozostają do dyspozycji organizatora.

 

 • 4 Postanowienia Szczególne
 1. Uczestnicy konkursu poprzez przystąpienie do niego oświadczają, że:
 2. a) posiadają pełne prawa autorskie do nadesłanych tekstów, a prawa te nie są w żadnym zakresie obciążone ani ograniczone na rzecz osób trzecich;
 3. b) zwalniają Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich związanych z ewentualnym naruszeniem autorskich praw majątkowych lub niemajątkowych oraz dóbr osobistych w związku z korzystaniem przez Organizatora z prac konkursowych.
 4. c) wyrażają zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.
 5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu Art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27 z późn. zm.)